Sunday, February 13, 2005

Thơ Hồ Xuân Hương菓櫗

身㛪如菓櫗����

䏧奴樞仕��奴��

君子固腰辰㨂梮

吀停緍��澦��


Quả Mít

Thân em như quả mít trên cây
Da nó xù xì, múi nó dầy.
Quân tử có yêu thì đóng cọc,
Xin đừng mân mó, nhựa ra tay.


- Những chữ sai khác so với nguyên bản:

櫗(mít), 樞(xù), ��(múi), 梮(cọc), 緍(mân)


- Những chữ đồng/gần nghĩa:

㛪(俺), ��(��), 停(仃)

No comments: