Saturday, May 08, 2004

*!*Thơ haiku và thiên nhiên!*!*!

Chỉ là một giọt sương
Nằm tên tảng đá
Mà không gì huỷ diệt được.
_Kawabata Bosha_

No comments: