Saturday, January 24, 2009

Calculation Vs. Computation

Này, thế nào là tính như calculation, còn thế nào là tính như computation?

Ngày trước, mình chỉ thấy người ta gọi cái máy tính con con với các phép tính số học đơn giản là calculator, còn cái máy tính khổng lồ với đủ thứ chức năng trên đời là computer, nên phỏng đoán rằng computation "khủng" hơn calculation!!! ...Ai ngờ, bây giờ tra cứu kỹ lại mới thấy là mình lộn 180 độ rồi :Đ.
  • Calculation: Đây mới thực sự là tổng quát nhất! Hễ có cái gì con người cần tính thì calculation là cái mà người ta dùng để đạt được nó, bất kể là dùng công cụ / phương pháp (thủ đoạn) nào, số học, giải tích, lô-gíc, v.v. và v.v.
  • Computation: Còn đây thì "khủng" theo một nghĩa khác - khủng long - tức "trâu bò" chứ không phải người! Đó là công việc (thường dài dòng, lôi thôi) với các con số. Hễ cho nó các con số đầu vào (input) thì computation sẽ trả lại các con số đầu ra (output) vậy.

Tuy nhiên, với sự kết hợp giữa sức mạnh trâu bò của computer với tư duy trí tuệ của con người thì các sản phẩm software hiện nay quả thực là hơn hẳn cả calculation cổ điển lẫn computation đơn thuần!

___________
Tham khảo: Calculate @ Dictionary.com

No comments: