Tuesday, October 30, 2012

Ai là ComputerBoy?!

Bạn có thể phân biệt ComputerBoy này với ComputerBoy kia?

Không ngờ là Blogger cho đăng ký tên hiển thị thoải mái, không kiểm tra trùng!