Monday, February 02, 2009

Giọt Đàn Bầu

Nghe từng giọt đàn bầu ngân rõ giọng quê mình, ôi thương nhớ làm sao!

Trống Cơm


Ru Con


Ví Dặm


Flirting Song


Fishing


Giận Mà Thương

No comments: