Saturday, October 03, 2009

Hai lần vượt hai ngàn cây số để đến đây làm khách, ngồi ê mông mòn ghế ở phòng khách nhà người ta!

No comments: